Eğitim danışmanlık hizmetleri Hijyen eğitimi

Hijyen belgesi yasal dayanak

Hijyen eğitimi

HİJYEN YASAL DAYANAK

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun;
Madde 126 – (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu
olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş
yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar.
Madde 127 – (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.) 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş
yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat
erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca
müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127 nci maddesine dayanılarak hazırlanan 5 Temmuz 2013 tarihli 28698 sayılı
Hijyen Eğitim Yönetmeliğine göre
(1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:
a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
(2) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde
çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz.
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.
İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur.
http://www.ambalaj.org.tr/files/mevzuat/hijyen_yazi_2014.pdf

Denetim ve Yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte
belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak
değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır. Hijyen Eğitimi Belgesi bulunmayan kişilerle
ilgili cezai yaptırımlar, 5 Temmuz 2013 Tarihli Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddelerine göre
belirlenmiştir.
Aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanan Kanun ve Yönetmeliklere göre güncel olarak hijyen eğitimi belgesi bulunmayan işletmelere her bir işçi için
uygulanacak cezalar ;
456 TL (Dörtyüz Elli Altı TL) ile 1.833 TL (Bin Sekizyüz Otuz Üç TL)arasında değişmektedir.

Leave a Comment