Eğitim danışmanlık hizmetleri Genel eğitimler Yüksekte çalışma eğitimi

Yüksekte çalışma ile ilgili yasal dayanak

Yüksekte çalışma belgesi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ YASAL DAYANAK

20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ;
Çalışanların eğitimi
MADDE 17
(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
MADDE 30
e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin
belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak
nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler, düzenlenmiştir.
13.07.2013 tarihli 287061 sayılı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan
İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Mesleki eğitim zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe
alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.
Mesleki eğitimin belgelendirilmesi
MADDE 6 –
(1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun
aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,
c) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
d) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından denkliği sağlanan belgeler,
e) (Değişik:RG-11/5/2017-30063) 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme,
Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî
yeterlilik belgeleri,
(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.

DENETİM VE YAPTIRIMLAR

Yüksekte Çalışma Eğitim zorunluluğunun denetlenmesi
MADDE 7
(1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup
bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.
(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİNDE AMAÇ NEDİR?

Yüksekte Çalışma kursunu tamamlayan başvurucu/çalışan aşağıdaki
alanlarda yeterliliğe sahip olacaktır.

MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ

1) Yüksekte Çalışma ve Tehlikeler
2) Emniyet temel prensipleri ve %100 bağlı olma
3) Düşüş durdurucu sistemler
4) Düşme faktörü ve şok emici bağlar
5) Düğümler
6) Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
7) Dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışma
8) Emniyet noktaları ( Ankrajlar )
9) Emniyetli çalışma pozisyonları ( İşe konumlanma )
10) Yasal iş güvenliği kural ve standartları
11) Risk değerlendirmesi
12) Toolbox Meeting (Günlük işe başlangıç ve güvenlik değerlendirmesi)
13) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
14) Malzeme denetlemesi, bakımı ve koruma yöntemleri
15) Makara kullanımı, mekanik avantaj ve kaldıraç sistemleri
16) Genel uygulamalar
17) Kurtarıcının kendi güvenliği prensibi
18) Otomatik indiricilerle kaçış ve kurtarma
19) Geçici sabit hat kurulması
20) Süspansiyon ( asılı kalma ) travması ve yaralı durum yönetimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemi,
 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri ve gerekli önlemler,
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemler,
 Acil durumlarda gerekli tedbirler,

Leave a Comment